1. مقاله نتیجه تحقیق و بررسی عملی نویسنده/ نویسندگان، و دارای فکر جدیدی باشد.
  2. مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
  3. مقاله باید به روش علمی تدوین، و در تهیۀ آن از منابع معتبر استفاده شده باشد.
  4. مقاله قبلاً در مجله یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده، و هم­چنین همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده باشد.
  5. مقاله رسیده به دفتر مجله ابتدا در هیأت تحریریه بررسی، و ارزیابی، و در صورت احراز شرایط لازم، همزمان برای دو داور فرستاده می­شود. پس از دریافت نظر داوران، نتایج داوری در هیأت تحریریه مطرح، و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران و تایید نظرات توسط هیات تحریریه، نظریات دریافتی به منظور اصلاح مقاله برای مکاتبه کننده مقاله ارسال می­گردد. پس از اصلاحات، مقاله برای داور نهایی ارسال می­شود و در صورت تأیید داور نهایی و تصویب هیأت تحریریه، مقاله در فهرست چاپ قرار می­گیرد.
  6. مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده است.