بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 21-4)

 دکتر علی ثقفی (استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر فرخ برزیده (استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

عبدالحسین طالبی نجف آبادی (دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 35-22)

 مجتبی همایون نیا فیروزجاه (کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر اسفندیار ملکیان کله بستی (دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد (صفحه 49-36)

 دکتر زهرا پورزمانی (دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محسن فانیانی (کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده (صفحه 67-50)

 دکتر یونس بادآور نهندی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ، گروه حسابداری، تبریز، ایران)

حمزه احمدلو (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران)

 

ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی (صفحه 85-68)

 سید عماد صفائی (کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پرندک) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر حسن همتی (عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک)

دکتر رضا داغانی (دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 99-86)

 دکتر ابراهیم وحیدی الیزیی (استادیار گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مرضیه گرامی مقدم (کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی (صفحه 119-100)

  دکتر پری چالاکی (استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

بهمن قادری (دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مهدی کفعمی (دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید