بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 20-5

نویسندگان دکتر رضا راعی ، پرویز حسنزاده ، انور بايزيدي

 

رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 38-21

نویسندگان دکتر غلامحسین اسدی ، کیوان شعبانی ، سید مرتضی نبویان ، محمود قربانی

 

تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 56-39

نویسندگان دکتر رضا تهرانی ، دکتر محمدجواد شیخ ، امیررضا خسروی

 

بررسي توان پیش بینی بازده موردانتظار شرکت بااستفاده از مدل چهارعاملی کارهارت - صفحه 70-57

نویسندگان مسعود ایمان ، دکتر زهرا پورزمانی

 

کیفیت افشا حسابداری و عملکردآتی: رویکرد معادلات ساختاری  - صفحه 90-71

نویسندگان دکتر غلامرضا کرمی ، امید فرجی

 

بررسی تاثیر نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته ومخارج سرمایه‌‌ای برتغییرات سیاست‌های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران - صفحه 106-91

نویسندگان دکتر زهره حاجیها ، محمود میوند

 

بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان - صفحه 128-107

 نویسندگان دکتر سعید قربانی ، توفیق خضری ، وحید احمدیان

 

بررسی تاثیر ساختارسرمایه و تغییرات آن برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 144-129

نویسندگان دکتر اصغر اسدی ، سید محمد اصغری 

 

ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی - صفحه 164-145

نویسندگان سید جعفر لاریمی ، محمد نوروزی ، ابراهیم محسنی