رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول) (صفحه 23-4)

 دکتر محمد نمازی (استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

عسگر پاک مرام (استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

قدرت قادری (دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 مقایسه ارتباط ارزشی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید صورتهای مالی ارائه شده توسط IASBوFASB، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 41-24)

 ایمان مؤمنی (دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر داریوش فروغی (دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان )

 

تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود (صفحه 55-42)

 دکتر آزیتا جهانشاد(نویسنده مسؤول) (دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

اعظم زالی (کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابرسی مستمر با استفاده از تکنیک تصمیم گیری TOPSIS (صفحه 73-56)

 دکتر سحر سپاسی (استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس) نویسنده مسئول: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

فائزه قاسمی (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات (صفحه 87-74)

 دکتر سیدعلی حسینی (استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

سپیده سادات آگاه (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

تأثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم - با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (صفحه 107-88)

 دکتر علی محمد قنبری (استادیار گروه حسابداری، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران)  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

کریم نظری (معاون اجرائی مرکز بهداشت استان قم)

مرضیه احمدزاده (کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، ایران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی اثر میانجی افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین رقابت بازار محصول و بازده سهام (صفحه 127-108)

 دکتر یحیی کامیابی(نویسنده مسئول) (استاديار حسابداري دانشگاه مازندران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

فاطمه صابری (دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه مازندران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسي تأثير عضويت در گروه هاي تجاري بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 141-128)

 دکتر عباس عليمرادي شريف آبادي (استاديار گروه حسابداري، دانشگاه صنعت نفت، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

محمد طبري جويباري ( كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ايران) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

حديثه غلامي (دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران)این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

بررسی رابطه بین سه متغیر سودآوری، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام هلدینگ¬های اقتصادی با بازده شرکتهای فرعی (مطالعه موردی هلدینگ شستا) (صفحه 157-142)

 حسین جهانگیرنیا (عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

عبداله شیرمحمدپورگرجانی (دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صادق خیراندیش (کارشناس ارشد مهندسی صنایع )