اهداف گزارشگري مالي، از نيازها و خواسته­هاي اطلاعاتي استفاده­كنندگان برون سازماني سرچشمه مي‌گيرد. هدف اصلي، بيان آثار اقتصادي رويدادها و عمليات مالي بر وضعيت و عملكرد واحد تجاري براي كمك به اشخاص خارجي و براي اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه­ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه­های سرمایه­گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد، بنابراین تصمیمات تأمین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده­ی سیاست تقسیم سود شرکت­ها بر تصمیمات سرمایه­گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می­نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از بعد روش‌شناسي از نوع تحقيق­های توصيفي- همبستگي است. بدین منظور داده­های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع­آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها، رگرسیون چند متغیره می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه­گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می­دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه­ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه­ای را در شرکت­های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می­دهد

واژههای كلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، تصمیمات سرمایه­گذاری، مخارج سرمایه­ای و رشد شرکت.

پیوست (ها)