ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه­گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تأثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت­های سهامی می­شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه­های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه­کاري و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه­های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال­های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره­های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش بر اساس مدل­های توسعه یافته باسو برای محافظه­کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعيت اقتصادي واکنش نشان می­دهند؛ به گونه­اي كه ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دورة ركود اقتصادی نسبت به دورة رونق بيشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه­کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.

واژههای كلیدی: محافظه­کاری حسابداری، ارتباط ارزشی سود حسابداری، چرخه­های تجاری.

پیوست (ها)