هدف اين تحقيق بررسي تاثیر سود هدف و انگیزه­های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور دو فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده­هاي مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار براي دوره­ی زماني بين سال­هاي 1384 تا 1393 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. الگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش­بینی شده) شدت چسبندگی هزینه، کاهش می­یابد. علاوه بر این، مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزه­ای، برای یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه­ها را با سرعت بیشتری کاهش می­دهند. همچنین، نتایج نشان داد که انگیزه­های رسیدن به سود هدف در سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاری ‏می‏شود.

واژههای كلیدی: چسبندگی هزینه، انگیزه رسیدن به سود هدف، انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده.

پیوست (ها)