این تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه­ها بر رابطه کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 الی 1391 پرداخته است. ازآنجاکه کیفیت سود یک مفهوم نسبی می­باشد، در این پژوهش از میان عوامل مؤثر بر کیفیت سود متغیرهای پایداری سود، قابلیت پیش­بینی سود، صادقانه بودن سود و به‌موقع بودن سود انتخاب گردیده است. ما برای انجام پژوهش 84 شرکت را از بین شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت تصادفی انتخاب کرده­ایم و برای تجزیه‌وتحلیل و آزمون از مدل رگرسیون چندگانه استفاده نموده­ایم. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار چسبندگی هزینه­ها (به‌عنوان یک متغیر جدید) بر کیفیت سود از یکسو و تأثیر منفی و معنادار بر رابطه بین پایداری سود، قابلیت پیش­بینی سود و صادقانه بودن سود با کیفیت سود از سوی دیگر است. با این حال تاثیرچسبندگی هزینه­ها بر رابطه­ی مولفه دیگر (به‏موقع بودن سود) با کیفیت سود به لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. با اینکه در مورد هریک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، بررسی اثر تعدیلی چسبندگی هزینه بر کیفیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان – تا جایی که بررسی شد برای اولین بار در این مقاله صورت گرفته است.

واژههای كلیدی: کیفیت سود، چسبندگی هزینه¬ها، پایداری سود، قابلیت پیش¬بینی سود، صادقانه بودن سود، به موقع بودن سود.

پیوست (ها)