هدف این مقاله تحلیل و بررسی تأثیر محافظه­کاری مشروط بر حق­الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تأثیر محافظه­کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی و عدم تقارن پایداری سود و همچنین اثر متقابل آن‌ها با شاخص­های حاکمیت شرکتی بر حق­الزحمه حسابرسی برای 79 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1392-1387 که به روش حذف تصادفی انتخاب‌شده‌اند، موردبررسی قرارگرفته است. از آزمون چاو برای تعیین همگن یا ناهمگن بودن داده­ها استفاده‌شده است، که نتایج آن یا بیانگر به‌کارگیری روش رگرسیون تلفیقی و یا روش داده­های پانلی است. برای داده­های پانلی، برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از نرم­افزار 7- Eviews، از مدل­های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که محافظه­کاری مشروط تأثیر معنی­داری بر حق­الزحمه حسابرسی دارد و اثر متقابل مدل­های محافظه­کاری با شاخص­های حاکمیت شرکتی بر حق­الزحمه حسابرسی، در کل معنی­دار نیست و در مواردی که معنی­دار می­باشد این اثر سبب تعدیل حق‌الزحمه حسابرسی شده است.

واژههای كلیدی: محافظه­کاری، حق‌الزحمه حسابرسی، حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت‌مدیره

پیوست (ها)