در این پژوهش نقش نظارتی مؤسسات حسابرسی کوچک بر مدیریت سود[1] مورد بررسی قرار گرفته است، که به طور مشخص، رابطه میان مديريت سود و بکارگیری مؤسسات حسابرسی کوچک بررسی مي شود. این مطالعه از طریق رسیدگی به گروه مشخصی از مؤسسات حسابرسی که در حرفه و بازار حسابرسی کوچکترین می باشند، به بررسي اين امر مي پردازد که آیا رابطه معناداري بین موسسات حسابرسی کوچک و مديريت سود وجود دارد يا خير؟ در راستاي پاسخ به اين سوال اطلاعات صورتهاي مالي 105 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388 تا 1392 مورد بررسي قرار گرفته است. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز و موسسات حسابرسي كوچك با توجه به گروه بندی انجام شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تعیین شد. یافته های تجربی پژوهش، نشان می دهد که بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیرت سود رابطه ای معنادار وجود دارد.

واژههای كلیدی: موسسات حسابرسي كوچك، مديريت سود، كيفيت حسابرسي، اقلام تعهدي اختياري.

 

پیوست (ها)