در مدل تصميم گيري رفتار توده وار، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش‌های کمی استفاده می‌نمایند و قضاوت‌های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت‌کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. اين گونه تصميم گيري ها موجب هجوم سرمايه گذاران براي معامله‌ی سهام و بروز نوسانات شديد قيمتي شده كه پيامد آن ناکارآمدی، بي ثباتي و شكنندگي بازار مي باشد. از سوي ديگر اطلاعات نامشهود که غالبا از منبع غیررسمی کسب می گردد موجب عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می شود. این اطلاعات در بدو امر برای برخی سرمایه گذاران ایجاد مزیت اطلاعاتی می‌نماید اما به مرور زمان با انتشار اطلاعات نامشهود و تبدیل آن از اطلاعات نهانی به اطلاعات آشکار، ارزش و قدرت این مزیت اطلاعاتی کمرنگ تر می شود. در اين پژوهش تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمايه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاكي از تایید وجود تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده‌وار سرمایه گذاران نهادی می باشد.

واژههای كلیدی: اطلاعات نامشهود، رفتار توده‌وار، سرمایه گذاران نهادی.

پیوست (ها)