کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که شواهد اندکی در رابطه با نقش و ویژگی‌های آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد. ازاین­رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی­های کمیته حسابرسی و معیارهای عملکرد شرکت­ها می­باشد. براین اساس، اطلاعات مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391-1393 به روش مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین ویژگی­های کمیته حسابرسی شامل استقلال و تخصص حسابداری اعضای آن با معیارهای عملکرد شامل نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود دارد.

واژههای كلیدی:کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری، استقلال کمیته حسابرسی، معیارهای عملکرد.

پیوست (ها)