یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترل‌های داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارش‌ها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافته‌ها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.

واژههای كلیدی: ضعف کنترل داخلی، افشای اطلاعات، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی، ویژگی‌های شرکت.

پیوست (ها)