وجود ترکیب های تجاري موجب آسانتر شدن انتقال اطلاعات در بين شرکتهاي عضو (گروه) مي‌شود و در نتيجه میزان عدم تقارن اطلاعاتي کاهش پيدا خواهد کرد. همچنين شرکتها با ترکیب تجاری قادر به ايجاد بازارهاي سرمايه داخلي که يک راه تأمين مالي بي‌خطر هست، نیز می باشند تا از اين طريق بتوانند مشکل عدم تقارن اطلاعاتي و وابستگي مالي خارجي را از پيش رو بردارند. بنابراين، به نظر می‌رسد شرکتهاي وابسته به ترکیب‌های تجاری در مقايسه با شرکتهاي مستقل، به دلیل اتکا به بازار‌های سرمایه داخلی، به طور نسبي کمتر به بازار تأمین مالی خارجي وابسته هستند و ممکن است سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای عضو ترکیب های تجاری در مقايسه با شرکتهاي مستقل کمتر باشد. اين تحقيق به بررسي تأثیر ترکیب تجاری بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1384 تا 1393 مي‌پردازد. براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از مدل رگرسيون خطي چندگانه  استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که هیچ رابطه معناداری بین سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای وابسته به ترکیب های تجاری نسبت به شرکتهای مستقل وجود ندارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای عضو ترکیب های تجاری متنوع در مقایسه با ترکیب‌های تجاری غیر متنوع کمتر است. سایر یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با سطح نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین وابستگی به منابع مالی خارجی و سطح نگهداری وجه نقد هیج رابطه معناداری ملاحظه نگردید.

واژههای كلیدی: سطح نگهداری وجه نقد، ترکیب های تجاری، بازارهاي سرمايه داخلي، عدم تقارن اطلاعاتي، وابستگي مالي خارجي.

پیوست (ها)