مقاله حاضر به بررسی تأثیر سرمایه­گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش­بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام می‌پردازد، در راستای انجام این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1390-1394) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنادار بودن آن‌ها با استفاده از آماره  Fو t مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی خود همبستگی مدل از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین سرمایه­گذاری سهامداران نهادی و بازده غیر عادی سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت و معنادار برقرار است و بین خطای پیش­بینی سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام ارتباط معنادار مشاهده نشد.

واژههای كلیدی: سهامداران نهادی­، خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی­، بازده غیرعادی سهام.