تعالی سازمانی کوششی است دور برد، برنامه‌ریزی شده و پایدار که بر پایه یک راهبرد سراسری استوار است و می‌کوشد تا با تشخیص منطقی و منظم دشواری ها و با بسیج همه نیروها و منابع موجود، به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند. امروزه سازمان‌ها در محيطي در حال تغيير و بازاري رقابتي فعاليت مي‌كنند. بنابراين، براي كاميابي نيازمند برنامه‌ريزي تعالی سازمانی هستند. وجود تفاوت‌هايي در اندازه، حجم و ماهيت فعاليت سازمان‌هاي بزرگ و كوچك، نحوه برنامه‌ريزي تعالی سازمانی آنها را نيز از هم متمايز كرده است به طوري كه اكثر مدل‌هاي ارائه شده در اين زمينه، با توجه به ويژگي‌هاي سازمان‌هاي تجاری و صنعتی بوده و شايد به همين دليل آنها به راحتي و در زمان دلخواه مي‌توانند اقدام به برنامه‌ريزي تعالی سازمانی كنند. در صورتي كه مدل‌ها و مطالعات كمي در زمينه تعالی سازمانی برای سازمان‌ بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ارائه شده است و تجربه اندك آنها در استفاده از اين نوع برنامه‌ريزي نيز حكايت از اين وضعيت دارد. در اين مقاله  در راستای شناسایی عوامل موثر بر تعالی سازمانی در بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي  نقش مولفه های (رهبری، مشارکت و توسعه منابع انسانی، رضایت مشتری،  توانمندسازی کارکنان، سازمان يادگيرنده، خلاقیت ونوآوری و مدیریت دانش) مورد بررسی قرار گرفته  شده است.

واژههای كلیدی: تعالی، تعالی سازمانی، رهبری، مشارکت و توسعه منابع انسانی، رضایت مشتری،  توانمندسازی کارکنان، سازمان يادگيرنده، خلاقیت ونوآوری و مدیریت دانش.