هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده‌های روزانه تمامی سهم‌های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا آذرماه سال 1396 استفاده شده است. برای بررسی رفتار رمه‌ای، روش ارائه شده توسط چانگ، چنگ و خورانا (2000) توسعه داده شده و معادله معرفی شده توسط آنها به صورت متغیر در زمان و با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سویچینگ برآورد شده است. برای مقایسه روش خطی چانگ با روش غیرخطی این مطالعه، ابتدا رفتار رمه‌ای به صورت ثابت در زمان بررسی شده و سپس به صورت متغیر در زمان آزمون شده است. نتایج این تحقیق با استفاده از روش خطی نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی رفتار رمه‌ای در بازار وجود نداشته است. اما نتایج تخمین مدل با استفاده از روش مارکوف سویچینگ حاکی از وقوع رفتار رمه‌ای در برخی از دوره‌ها در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که مدل مارکوف سویچینگ به مراتب برازش مناسب‌تری بر داده‌ها داشته و به نتایج دقیق‌تری رسیده است.

واژههای كلیدی: بورس اوراق بهادار، رفتار رمه‌ای، مدل مارکوف سویچینگ.

پیوست (ها)