تحقیق حاضر به مطالعه اثر جریان سرمایه صندوق هاي سرمایه گذاري بر کارایی فنی بازار با استفاده از مدل DEAبر 22 صندوق سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 89 تا 92 در بازار سرمایه فعال بوده اند،پرداخته است. جهت استفاده ازمدل DEA مقادیر حجم معاملات و مجموع داراییها بعنوان متغیر های ورودی و مقادیر ارزش بازار صندوق‌های سرمایه گذاری و شاخص کل بازاربه عنوان متغیر های خروجی درنظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین شاخصهای جریان سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری یعنی جریان صدور،جریان ابطال و جریان خالص صندوق‏های سرمایه گذاری با کارایی فنی بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژههای كلیدی: جریان صدور، جریان ابطال،جریان خالص، صندوق‏های سرمایه گذاری، کارایی فنی بازار.

پیوست (ها)