هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مديريت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد. دوره زمانی پژوهش، 1394-1384 بوده و 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش در حالت تلفيقی (ترکیبی)، از مدل­های رگرسیونی چند متغیره و از نرم­افزار EViews  استفاده شده است. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش مديريت سود بر اساس شاخص­های جونز تعدیل شده، کوتاری و کازنیک، متغير وابسته پژوهش، حق­الزحمه حسابرسی ، متغیرهای کنترلی نرخ رشد، فرصت سرمايه‏گذاري، اندازه شرکت و اهرم مالی و متغیر تعدیل­کننده نوع مالکیت شرکتی (مجازی) نیز استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که متغیر مدیریت سود (اقلام تعهدي اختياري) بر حق‏الزحمه حسابرسی شرکت‏ها، تأثیر ندارد. این در حالی است که در شرکت­های دارای مالکیت عمده خصوصی، علی‏رغم بالا بودن مدیریت سود بر حسب معیارهای مختلف، میزان هزینه حسابرسی به طور قابل ملاحظه­ای پایین بوده است. همچنین، تأثیر نوع مالکیت شرکتی و فرصت سرمایه‏گذاری شرکت‏ها بر حق­الزحمه حسابرسی، منفی و معنی­دار و تأثیر اندازه شرکت بر حق­الزحمه حسابرسی، مثبت و معنی­دار بوده است.

واژههای كلیدی: مديريت سود، حق­الزحمه حسابرسی، اقلام تعهدي اختياري، نوع مالکیت شرکتی و شرکت­های بورسی.

پیوست (ها)