شرکت­ها هنگام اصلاح اشتباهات دوره­های گذشته یا تغییر رویه­های حسابداری باید صورت­های مالی مقایسه­ای را تجدید ارائه کنند. تجدید ارائه صورت­های مالی بر مربوط بودن و توان اتکای اطلاعات صورت‌های مالی اثر منفی دارد و می­تواند تبعات منفی متعددی برای سرمایه­گذاران و سایر ذینفعان به همراه داشته باشد. اهمیت تجدید ارائه صورت­های مالی، تلاش برای شناخت بیشتر عوامل تعیین­کننده آن را توجیه می­کند. بیش­اطمینانی از مهمترین ویژگی­های شخصیتی مدیران است که ممکن است منجر به ارائه نادرست صورت­های مالی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت بر تجدید ارائه صورت­های مالی است. نمونه پژوهش متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1393 است. در این پژوهش برای اندازه­گیری بیش­اطمینانی مدیریت از دو سنجة مبتنی بر تصمیمات سرمایه­گذاری مدیران استفاده شده است. از آنجا که اکثر شرکت­های ایرانی اقدام به تجدید ارائه صورت­های مالی خود می­کنند، در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن اهمیت تجدید ارائه، علاوه بر بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت بر وقوع تجدید ارائه صورت­های مالی، تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت بر شدت تجدید ارائه صورت­های مالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شدت تجدید ارائه نیز به وسیله میزان تجدید ارائه سود خالص عملیاتی شده است. به­منظور دستیابی به اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش­های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بیش­اطمینانی مدیریت به طور معناداری منجر به افزایش وقوع و شدت تجدید ارائه صورت­های مالی می­گردد. یافته­ها همچنین نشان می­دهد هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، شدت تجدید ارائه کاهش می­یابد.

واژههای كلیدی: بیش­اطمینانی مدیریت، تجدید ارائه صورت­های مالی، شدت تجدید ارائه، مخارج سرمایه­ای و بیش­سرمایه­گذاری.

پیوست (ها)