فهرست

ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری)

30-5

دکتر علی ثقفی، دکتر علی رحمانی، دکتر محمود لنگری، دکتر مسعود غلام‌زاده لداری

 

بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام

52-31

دکتر فرزانه نصیرزاده، محمد حسین ذوالفقارآرانی، جواد رجبعلی زاده

 

بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی

70-53

دکتر قاسم بولو، مسعود حسنی القار

 

بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مديريت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

88-71

دکتر سعید جبارزاده کنگرلوئی، اصغر دمیرچی

 

تاثیر مدیریت سود واقعی تهاجمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

106-89

دکتر سید علی حسینی، سپیده زند

 

استفاده از مدل DEA برای بررسی اثر جریان سرمایه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري بر کارایی فنی بازار

124-107

دکتر افسانه توانگر، محمد اسمعیل خباززاده

 

بررسی رفتار رمه‌ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ

142-125

دکتر سید مجتبی میرلوحی، دکتر رضا تهرانی، سید محمد حسینی بهشتیان

 

بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و اقلام تعهدي اختياري در شركت‌هاي با ارزش بالا

158-143

دکتر آرش تحریری، مریم رسولی، الهام ولی

 

اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه

176-159

محبوبه خداپناه، اکرام درزی، فریما نوروش

 

رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان

192-177

میترا دراجی، دکتر بهمن بنی مهد، دکتر اعظم شکری

 

تاثیر نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام

210-193

فاطمه راهنما، دکتر یونس بادآور نهندی