چکیده

     حمل و نقل از امور زيربنايي و يكي از اجزاي مهم چرخه ي توليد- مصرف محسوب مي­گردد. که در فرآيند رشد اقتصادي نقش مهم و تأثيرگذار دارد. حمل­و­نقل هوایی به عنوان شاخه­ای از صنعت حمل­و­نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت­هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه­ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم­های کنترلی است. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه­گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی صورت می­گیرد. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه­ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه­گذار صورت می­گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمايه­گذاري مستقیم در این صنعت موجب افزايش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل­و­نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.

     این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی در ایران می­پردازد. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور 130 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی توزیع و از آن میان 110 پرسشنامه برگشت شده،که از این تعداد 95 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون T-student  استفاده شد.

      نتایج پژوهش نشان می­دهد که عوامل موثر بر این موضوع را می توان به 4 دسته کلی سیاست گذاری­های اقتصادی، ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی تشویقی و حمایتی و در آخر جغرافیا و سیاست تقسیم بندی نمود که اثر هرکدام ازاین موارد بر سرمایه­گذاری مالی خارجی مثبت ارزیابی شد.