چکیده

حسابرسی داخلی در سال­های اخیر از رشد و توسعه­ی زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانسته‌اند اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی بوده و جامعه­ی آماری آن شامل حسابرسان داخلی شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تعداد 62 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه  برای جمع­آوری اطلاعات و نیز از روش­های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج و یافته­های تحقیق نشان می­دهد که صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارد.

پیوست (ها)