چکیده:

در سال‌های اخیر و با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان‌ها، نهادهای قانون‌گذار، مشتریان، نهادهای اجتماعی و دولت‌ها توجه ویژه‌ای به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) داشته‌اند. پژوهش حاضر به تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی، در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 پرداخته است. با توجه به عدم وجود گزارشگری مسئولیت اجتماعی در کشور و نبود موسسات رتبه‌بندی شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و بطور کلی، عدم شفافیت در این بخش برای تعیین سطح ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی از روش پرسشنامه‌ای استفاده شده است. پرسشنامه­ها برای 138 شرکت ارسال گردید و 84 شرکت به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخص سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. آنالیز داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی برای 84 شرکت نمونه نشان می­دهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج موید این است که عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت­گذاری سهام تحت تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت­ها قرار نمی­گیرد.

پیوست (ها)