چکیده:

در مقاله حاضر بررسي اين ايده مد نظر است كه آیا قيمت‌هاي سهم در بازار، انتظارات سرمايه‌گذاران نسبت به ارزش اختيارهاي واقعي را منعكس مي‌‌كند؟ به اين منظور رابطه ميان بخشی از ارزش بازاري سهام-شرکت كه ناشی از اختيارهاي واقعي است(ROR) و متغيرهايي كه با اختيارهاي واقعي مرتبط هستند، مورد بررسي قرار گرفتند. نتایج بررسی انجام شده بر اساس داده‌های133 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 10 ساله در قالب پانل دیتا جهت مدلسازی به صورت رگرسیون چندگانه حاکی از این است که در هر سه رویکرد سود خالص(NI)، جریان نقد آزاد سهامداران(FCFE) و جریان نقد آزاد شرکت(FCFF) به طور متوسط 14/24، 37/29 و 68/23 درصد از ارزش بازاری سهام-شرکت‌ها ناشی از اختیارهای واقعی بوده که از نظر آماری هم این مقادیر متفاوت از صفر می‌باشند. مقایسه به عمل آمده از قدرت و دقت مدل‌های پیش‌بینی ناشی از سه رویکرد مذکور نشان می‌دهد رویکرد سود خالص(NI) در تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی به طور نسبی بهتر از دو رویکرد دیگر است.

پیوست (ها)