چکیده:

اين پژوهش به بررسي رابطه بين نوسانات نرخ ارز و سودآوری شرکت‌هاي صادراتی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد. جهت تعيين نوسانات نرخ ارز از میانگین تغییرات نرخ ارز ماهیانه و به منظور محاسبه میزان سودآوری شرکت‌های صادراتی از سه معیار بازده فروش، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 56 شرکت صادراتی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه صنعت محصولات شیمایی (28 شرکت)، محصولات فلزات اساسی (20 شرکت) و کانه‌های فلزی (8 شرکت) در دوره‌ي زماني 1390-1383 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه‌ها از مدل‌هاي رگرسيوني ترکیبی/تلفیقی و نرم‌افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که در صنایع مورد بررسی، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیارهای مختلف عملکرد شرکت معنی‌دار نبوده است.

پیوست (ها)