هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله 1391-1387 بررسی شده است. البته از اطلاعات سال­های 1385، 1386 و 1392 نیز جهت محاسبه و سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش در دوره 5 ساله پژوهش از مدل­های رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت (با توجه به نتایج آزمون­های F لیمر و هاسمن) استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت­ها، تنها تأثیر احتیاط (محافظه­کاری) بر هزینه سرمایه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهامداران) منفی و معنی­دار بوده و سایر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر نداشته است. این امر بیان­گر این واقعیت است که رعایت محافظه­کاری در گزارشگری مالی از دید سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران، مربوط و اثرگذار بوده و بازده مورد انتظار آن­ها را کاهش داده است.

پیوست (ها)